Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Sneferie for udviklingshæmmede
Gæstebogen
Vinterlege 2020
Vinterlege 2021
Hvad er Vinterlege?
Foreningen
Aktiviteter i Norge
Skistedet Beitostølen
Tilmelding
Kontakt
Fotoalbum
Ros og Ris
LinksDer er 229
dage til næste Vinterlege
Vedtægter

prednisolone online

prednisolone online read here buy prednisolone liquid

naltrexone uk

alcoholism treatment uk teampaula.azurewebsites.net alcoholism treatment uk

naam van abortuspil in u

naam van abortuspil in u blog.tgworkshop.com naam van abortuspil in u

buy amoxicillin from canada

amoxicillin without insurance

buy antidepressant

amitriptyline for nerve pain

where to buy naltrexone

buy naltrexone

antidepressant online delivery

buy sertraline

§ 1. Foreningens navn.

§ 1.1. Foreningens navn er Vinterlege for Udviklingshæmmede.

§ 1.2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand har
sin faste bopæl eller det sted, hvor formanden arbejder.

§ 2. Foreningens formål.

§ 2.1. Foreningens formål er at arrangere Vinterlege for udviklingshæmmede fra hele landet.

§ 2.2. Vinterlege afholdes en gang årligt og består dels af fortræning og afholdelse af konkurrencer.

§ 3. Samarbejde til andre organisationer og foreninger.

§ 3.1. Foreningen kan indgå samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund og de regionale handicapidrætskonsulenter.

§ 3.2. Foreningen kan i øvrigt indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, der støtter foreningens formål.

§ 4. Medlemmer.

§ 4.1. Foreningen kan optage medlemmer, der støtter foreningens formål.

§ 4.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4.3. Medlemsskabet tegnes for et år ad gangen, og medlemsåret går fra den 15. Oktober til den 14. Oktober.

§ 5. Kontingent.

§ 5.1. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling.

§ 6.1. Ordinær generalforsamling afholdes e´n gang årligt og senest ultimo april. Generalforsamlingen kan afholdes det sted, hvor Vinterlegene afvikles.

§ 6.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 6.3. Dagsorden skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg på 2 personer. 2. Godkendelse af beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne 8. Eventuelt.

§ 6.4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før gene- ralforsamlingens afholdelse.

§ 6.5. Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægter kræver almindeligt flertal.

§ 6.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrel- se eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.

§ 6.7. Regnskabsåret går fra 1.marts til udgangen af februar.

§ 7. Bestyrelsen.

§ 7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges ved den årlig generalforsamling.

§ 7.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand samt nedsætte forretningsudvalg.

§ 7.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en generalforsamlingsperiode indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 7.4. Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.

§ 8. Foreningens ophør.

§ 8.1. Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.

§ 8.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sin til enhver tid hørende formue.

§ 8.3. Hvis foreningen opløses, anvendes en evt. nettoformue til støtte for idræts- eller kulturelle formål for udviklingshæmmede.

April 2005

Formand Grethe Østergaard.

    Formand Lene Philippon, Ebeltoft - mail: lene@vinterlege.dk