Vedtægter

§ 1. Foreningens navn.

§ 1.1. Foreningens navn er Vinterlege for Udviklingshæmmede.

§ 1.2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand har
sin faste bopæl eller det sted, hvor formanden arbejder.

§ 2. Foreningens formål.

§ 2.1. Foreningens formål er at arrangere Vinterlege for udviklingshæmmede fra hele landet.

§ 2.2. Vinterlege afholdes en gang årligt og består dels af fortræning og afholdelse af konkurrencer.

§ 3. Samarbejde til andre organisationer og foreninger.

§ 3.1. Foreningen kan indgå samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund og de regionale handicapidrætskonsulenter.

§ 3.2. Foreningen kan i øvrigt indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, der støtter foreningens formål.

§ 4. Medlemmer.

§ 4.1. Foreningen kan optage medlemmer, der støtter foreningens formål.

§ 4.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4.3. Medlemsskabet tegnes for et år ad gangen, og medlemsåret går fra den 15. Oktober til den 14. Oktober.

§ 5. Kontingent.

§ 5.1. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling.

§ 6.1. Ordinær generalforsamling afholdes e´n gang årligt og senest ultimo april. Generalforsamlingen kan afholdes det sted, hvor Vinterlegene afvikles.

§ 6.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 6.3. Dagsorden skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg på 2 personer. 2. Godkendelse af beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne 8. Eventuelt.

§ 6.4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før gene- ralforsamlingens afholdelse.

§ 6.5. Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægter kræver almindeligt flertal.

§ 6.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrel- se eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.

§ 6.7. Regnskabsåret går fra 1.marts til udgangen af februar.

§ 7. Bestyrelsen.

§ 7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges ved den årlig generalforsamling.

§ 7.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand samt nedsætte forretningsudvalg.

§ 7.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en generalforsamlingsperiode indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 7.4. Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.

§ 8. Foreningens ophør.

§ 8.1. Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.

§ 8.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sin til enhver tid hørende formue.

§ 8.3. Hvis foreningen opløses, anvendes en evt. nettoformue til støtte for idræts- eller kulturelle formål for udviklingshæmmede.

April 2005

Formand Grethe Østergaard.