Persondata sikkerhed
Foreningen modtager hvert år navne og fødselsdatoer på deltagerne.
Navne og fødselsdata på deltagerne sendes pr mail til  booking@vinterlege.dk
Ved at giver navn og fødselsdato accepterer medlemmet at vi har og opbevarer disse data.
Ingen andre end den bookingansvarlige og rejsearrangøren kan se navne og fødselsdata.
Navne og fødselsdatoer videregives til rejsearrangør, der bruger dem til booking af busser, færger og fly.
Navne og fødselsdatoer slettes fra forenigens bookingplan 1 gang om året, i forbindelse med klargøring af ny sæson.
Foreningen bruger ikke cpr-numre, og har derfor ikke lister med cpr-numre.Foreningen har ingen medlemmer og deltagere under 15 år, og indhenter ikke børneattest på de frivillige medhjælpere.

Foreningen udsender rejsekatalog, rejseavis og andet relevant materiale til foreningens medlemmer.
Materialet udsendes pr mail eller pr post til medlemmerne.
Foreningen udleverer eller oplyser ikke medlemmernes navn, adresse, telefonnummer eller andre personfølsomme oplysninger til 3.part.
Kassereren har data på bestyrelsesmedlemmer og frivillige til brug for udbetaling af diæter og honorarer. Disse data opbvareres og bruges kun af kassereren.

Vinterlege for Udviklingshæmmedes dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Vinterlege er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktperson: Per Mejnecke
Assedrupvej 28, 8300 Odder
CVR: 19684970
Telefonnr.: +45 29 44 42 77
Mail: per@vinterlege.dk
Website: www.vinterlege.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere og trænere:
– Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og
bankkontonummer

– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Vinterlege for Udviklingshææmmedes formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Vinterlege for Udviklingshæmmedes berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Vinterlege for Udviklingshæmmedes medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af Vinterlege
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
• Håndtering af Blåjakkers og bestyrelsens hverv og pligter i foreningen
• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
• Opfyldelse af lovkrav
• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til
generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med de årlige Vinterlege sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til vores rejsearrangør pt. Vinterly Skirejser Der sker videregivelse af oplysninger om Blåjakker i relevant omfang til vores rejsearrangør pt. Vinterly Skirejser. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som Blåjakke eller som lønnet leder eller træner.

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
• Oplysninger bliver kun opbevaret af Kasserer, Bookingansvarlig og Distributionsansvarlig på Vinterlege for Udviklingshæmmedes PC`er som ikke er offentlig tilgængelige.

Blåjakker:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt
• Oplysninger bliver kun opbevaret af Kasserer, Bookingansvarlig og Distributionsansvarlig på Vinterlege for Udviklingshæmmedes PC`er som ikke er offentlig tilgængelige.

Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
• Oplysninger bliver kun opbevaret af Kasserer, Bookingansvarlig og Distributionsansvarlig på

Vinterlege for Udviklingshæmmedes PC`er som ikke er offentlig tilgængelige. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og Blåjakker til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i ”Vinterlege for Udviklingshæmmede” 01-11-2018