FORENINGEN VINTERLEGE  FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

VEDTÆGTER

 

§ 1. Foreningens navn.

 • 1.1 Foreningens navn er Vinterlege for Udviklingshæmmede.
 • 1.2 Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand har sin faste bopæl eller det sted, hvor formanden arbejder.

§ 2. Foreningens formål.

 • 2.1 Foreningens formål er at arrangere Vinterlege for udviklingshæmmede fra hele landet.
 • 2.2 Vinterlege afholdes en gang årligt og består dels af fortræning og afholdelse af konkurrencer.

§ 3. Samarbejde til andre organisationer og foreninger.

 • 3.1 Foreningen kan indgå samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund og de regionale handicapidrætskonsulenter.
 • 3.2 Foreningen kan i øvrigt indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, der støtter foreningens formål.

§ 4. Medlemmer.

 • 4.1 Foreningen kan optage medlemmer, der støtter foreningens formål.
 • 4.2 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 • 4.3 Medlemsskabet tegnes for et år ad gangen, og medlemsåret går fra den 15. Oktober til den 14. Oktober.

§ 5. Kontingent.

 • 5.1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling.

 • 6.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og senest ultimo april. Generalforsamlingen kan afholdes det sted, hvor Vinterlegene afvikles. I det tilfælde at generalforsamling afholdes inden regnskabet er afsluttet, fremlægger bestyrelsen en prognose for årets regnskab. Regnskabet tilsendes medlemmerne, når det foreligger, senest ultimo april.
 • 6.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
 • 6.3 Dagsorden skal mindst indeholde:
 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg på 2 personer.
 2. Godkendelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontigent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne
 9. Eventuelt

 

 • 6.4 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 • 6.5 Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægter kræver almindeligt flertal.
 • 6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrelse eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.
 • 6.7 Regnskabsåret går fra 1.marts til udgangen af februar.
 •  
 • 7 Bestyrelsen.
 • 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for en toårig periode samt 2 suppleanter, der vælges for et år af gangen.  Såfremt der på generalforsamlingen ikke lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse, kan bestyrelsen inden for en frist på 3 måneder selv finde egnede kandidater for at blive fuldtallig (tilføjet GF 2023)
 • 7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand samt nedsætte forretningsudvalg.
 • 7.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en generalforsamlingsperiode indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
 • 7.4 Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.

§ 8 Foreningens ophør.

 • 8.1 Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.
 • 8.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sin til enhver tid hørende formue.
 • 8.3 Hvis foreningen opløses, anvendes en evt. nettoformue til støtte for idræts- eller kulturelle formål for udviklingshæmmede.

 22.01. 2023

 Formand

Karina Vohnsen Dannerfjord